mi-chemin


mi-chemin
loc.adv. yarim yo‘lda; fig. yarim yo‘lda, chala; s'arrêter à mi-chemin yarim yo‘lda to‘xtamoq, ishni chala qoldirmoq.

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.